Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd wat beschermingsbewind in de praktijk inhoud:

1. Nadat er per telefoon of per mail contact is geweest, wordt er een kennismakingsgesprek ingepland.

2. Het eerste kennismakingsgesprek is voornamelijk een informatief gesprek, waarbij uitgelegd wordt wat beschermingsbewind nu precies inhoud, wat er van u verwacht wordt en wat u van de bewindvoerder kunt en mag verwachten. Tijdens dit gesprek komt er erg veel op u af en daarom laten wij altijd een informatiemapje bij u achter, zodat u alle informatie nog eens rustig door kunt lezen.

3. Daarna volgt het intakegesprek en worden alle benodigde formulieren en vragenlijsten ingevuld en wordt de aanvraag “het verzoek tot onderbewindstelling” ingevuld en door de bewindvoerder verzonden aan het kantongerecht behorende tot uw woonplaats. Voor aanvang van het intakegesprek ontvangt u een “boodschappenlijst” waarop staat aangegeven wat er klaar moet liggen als de bewindvoerder bij u thuis komt voor het intakegesprek.

4. Vervolgens zal er een zitting bij het kantongerecht plaats vinden waar zowel u als de bewindvoerder bij aanwezig zijn. U ontvangt zelf een uitnodiging van het kantongerecht. Vervolgens wordt de beschikking van het kantongerecht ontvangen en is de onderbewindstelling een feit of te wel vanaf dat moment start de aanvang van het bewind.

Ten aanzien van de aanvang van het bewind, willen wij u graag op het volgende wijzen:
Veel bewindvoerders starten pas met het verrichten van werkzaamheden voor hun cliënt op het moment dat de beschikking is ontvangen. De praktijk leert echter dat er nogal wat tijd kan zitten tussen het moment van aanvraag en de uiteindelijke beschikking. Dit kan variëren van 6 weken tot soms wel 2 maanden. Als er sprake is van schulden zou het kunnen zijn dat u in deze “wachttijd” lastig wordt gevallen door schuldeisers of te kampen heeft met andersoortige financiële problemen. Als er sprake is van schulden, start VH Budget Advies haar werkzaamheden, desgewenst, direct om problemen en nog langere wachttijden voor u te voorkomen. U wordt hierover, zo nodig, geïnformeerd tijdens het eerste kennismakingsgesprek.

5. Vanaf het moment dat nodig is of vanaf het moment dat het bewind aanvangt (wat inhoud dat de beschikking van de rechtbank is ontvangen) gaat de bewindvoerder aan de slag met het uitvoeren van de gemaakte afspraken tijdens het intakegesprek (=Het plan van aanpak) Dit houdt altijd in dat uw volledige inkomsten vanaf dat moment binnen komen op de daarvoor speciaal geopende rekening bij de SNS-bank waar alleen de bewindvoerder bij kan. Van die rekening worden alle (vaste) lasten betaald die u samen met de bewindvoerder bent overeengekomen. Vanaf dit moment zal ook al uw post (die betrekking heeft op financiën/bewindvoering) naar het adres van de bewindvoerder gaan.

Noot: Alle onze cliënten krijgen rekeningen bij de SNS-Bank. Er worden altijd drie rekeningen geopend bij de SNS-Bank:

1. Beheerrekening:
Hier komen al uw inkomsten op binnen en hier worden al uw vaste lasten van betaald. Alleen de bewindvoerder heeft toegang tot deze rekening.

2. Spaarrekening:
Hier “spaart” de bewindvoerder geld voor bijvoorbeeld schuldeisers of eventuele andere onvoorziene kosten. Alleen de bewindvoerder heeft toegang tot deze rekening.

3. Leefgeldrekening:
Hier wordt uw leefgeld op gestort. Van deze rekening ontvangt u een pasje.

Al uw oude bankrekeningnummers zullen door de bewindvoerder worden opgezegd.

6. U ontvangt daarna van ons een uitgewerkt plan van aanpak. Het kan ook zijn dat er schuldhulpverlening moet worden aangevraagd. Dit doet u samen met de bewindvoerder. Daarnaast ontvangt u van ons inlogcodes om in ons systeem in te kunnen loggen, zodat u kunt blijven volgen wat wij voor u doen. U heeft dus altijd 24 uur per dag toegang tot alle informatie omtrent uw financiën en kunt op die manier "over de schouder" van de bewindvoerder mee kijken.

7. Binnen drie maanden na het indienen van de aanvraag onder bewindstelling moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving bij het kantongerecht indienen. Dit is een beschrijving van de goederen die onder bewind worden gesteld. De kantonrechter moet de boedelbeschrijving uiteindelijk goedkeuren. Vervolgens beslist de kantonrechter wanneer de bewindvoerder weer verantwoording af moet leggen, ook wel Rekening & Verantwoording genoemd. Dat houd in dat de bewindvoerder verantwoording af moet leggen over zijn werkzaamheden. De bewindvoerder moet dus op een door de kantonrechter bepaald moment een overzicht van de inkomsten en uitgaven inleveren met de actuele stand van de bankrekeningen en de schulden. Dit vind meestal eens per jaar plaats.

Tot slot:
Het is uiteraard onmogelijk om alle stappen en werkzaamheden van de bewindvoerder hier uiteen te zetten, aangezien iedere cliënt anders is en andere problemen heeft. Buiten de verplichtte wettelijke werkzaamheden en procedures bieden wij onze cliënten graag een luisterend oor en proberen wij rekening te houden met de wensen en/of zorgen van onze cliënten. Er zullen dan ook voldoende contactmomenten zijn waarop u uw wensen en/of zorgen kenbaar zult kunnen maken aan de bewindvoerder.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u zowel per mail als telefonisch contact met ons opnemen.